- Vị trí: Bộ môn Lý Luận Chính Trị là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

- Chức năng:

+ Giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức và quản lý chặt chẽ công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị đối với tất cả các lớp, các hệ, các chương trình và các bậc đào tạo của Nhà trường.

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị.

+ Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về tình hình chính trị tư tưởng của sinh viên, từ đó đề xuất những giải pháp cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

- Nhiệm vụ:

+ Giảng dạy các môn Lý luận chính trị bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên khóa 2017 trở về trước; môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chính Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên khóa 2018 trở về sau.

+ Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức của Bộ môn, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Báo cáo các chuyên đề trong “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức. Thông qua đó, Bộ môn Lý Luận Chính Trị phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Nhà trường đến với sinh viên chính quy.

+ Phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Trường tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Tham gia công tác coi thi học kỳ các môn Lý luận chính trị do Phòng Quản lý Chất lượng tổ chức.

 

Số lần xem trang: 797
Điều chỉnh lần cuối: 12-05-2020

Trang liên kết

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam


 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu tám tám chín

Xem trả lời của bạn !