1/ Chức năng:
- Bộ môn  Lý luận chính trị là một bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng giúp Đảng Uy- Ban Giám hiệu tổ chức và quản lý chặt chẽ công tác giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin- Tư tưởng Hồ Chí Minh: bao gồm chương trình đào tạo, bài giảng, tài liệu giảng dạy, chọn mời thỉnh giảng, tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp đối với tất cả các lớp, các hệ, các bậc đào tạo kể cả trong và ngoài trường.
- Bộ môn Mác _ Lênin tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác triển khai, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác giảng dạy và học tập các môn khoa học Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thông qua công tác giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ môn Mac-Lênin còn phản ảnh và tham mưu cho Ban Giám hiệu- Đảng Uy về tình hình nhận thức chính trị tư tưởng của sinh viên, đề xuất những giải pháp cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng của sinh viên.


2/ Nhiệm vụ:
 
Bộ môn Mác- Lênin là một đơn vị đào tạo không có quản lý sinh viên, có nhiệm vụ cụ thể:
• Giảng dạy các môn khoa học Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Các nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối cách mạng VIệt Nam, Tư tưởng HỒ Chí minh.
• Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa- Bộ môn quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin- Tư tưởng Hồ Chí Minh: từ chương trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy, chọn mời thỉnh giảng, tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp đối với tất cả các lớp, các hệ, các bậc đào tạo kể cả trong và ngoài trường.
• Thông qua các buổi học tập chính trị đầu năm học, bộ môn Mác-Lênin có nhiệm vụ phổ biến đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT và của trường đến sinh viên chính qui.
• Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy.
• Phối hợp với các đơn vị phòng CTSV, Đoàn trường để tổ chức các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mac-Lênin.
 

 

Số lần xem trang: 8464
Điều chỉnh lần cuối: 27-04-2017

Trang liên kết

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam


 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm hai chín sáu

Xem trả lời của bạn !