* Những lớp sinh viên tuyển sinh từ khoá 2007 (33) trở về trước sẽ học các môn khoa học Mác - Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh theo trình tự như sau:
- Năm 1: Triết học
- Năm 2:+Kinh tế chính trị (Sinh viên không thuộc nhóm ngành kinh tế)
+Kinh tế chính trị 1 + Kinh tế chính trị 2(Sinh viên ngành kinh tế)
- Năm 3: + Chủ nghĩa xã hội
+ Lịch sử Đảng CSVN
- Năm 4 + Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Chính trị Tổng hợp( Môn thi tốt nghiệp)
* Những lớp sinh viên tuyển sinh từ khoá 2008 (34) trở đi sẽ học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ( đổi tên gọi mới là các môn lý luận chính trị) theo trình tự như sau:
- Năm 1: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Má-Lênin (5 tín chỉ)
- Năm 2: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3 tín chỉ)
- Năm 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
- Năm 4: Chính trị tổng hợp ( thi tốt nghiệp)
4/ Giáo trình và chương trình đào tạo của các môn học lý luận chính trị là do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sinh viên có thể nghiên cứu tại thư viện trường.

Số lần xem trang : :3769
Nhập ngày : 20-01-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam


 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy bảy không tám

Xem trả lời của bạn !